สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566

รพ.สต.ควนรู

รพ.สต.เขาพระ

รพ.สต.ควนขัน

รพ.สต.นาสีทอง

รพ.สต.ท่ามะปราง

รพ.สต.นิคม

รพ.สต.คูหาใต้

รพ.สต.คลองยางแดง

รพ.สต.ทุ่งมะขาม

รพ.สต.โหละยาว

รพ.สต.หนองกวางข้อง