นโยบายและยุทธศาสตร์

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่  ๑  

๑.๑ พัฒนาระบบการดูแลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง

๑.๒  โครงการส่งเสิรมป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มอายุ เครือข่ายบริการสุขภาพ อ. รัตภูมิ 2561

๑.๓ โครงการ พัฒนางานควบคุม (บุหรี่)

๑.๔ โครงการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ปี 2561

๑.๕ โครงการพัฒนามาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว และกาป้องกันและควบคุมโรคทาง ระบาดวิทยา ปีงบประมาณ 2561

๑.๖ โครงการมหกรรมสุขภาพอำเภอรัตภูมิ

๑.๗ โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

๑.๘ โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนอำเภอรัตภูมิปี 2561

๑.๙ โครงการสร้างเข้มแข็งเครือข่ายการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care ) ที่มีภาวะพี่งพิงในพื้นที่ Long term care เครือข่ายบริการสุขภาพ

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

๒.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเชิงคุณภาพของการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอรัตภูมิ     ปีงบประมาณ2561

๒.๒ โครงการ ประชุมปฏิบัติการเรื่องโรคซึมเศร้า

๒.๓ โครงการอบรมฟื้นฟูการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

๒.๔ โครงการเพิ่มทักษะการดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้

๒.๕ โครงการ พัฒนาระบบบริการและส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

๒.๖ โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอรัตภูมิ 2561 (ตาต้อกระจก)

๒.๗ โครงการพัฒนาบริการการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา ปี 2561

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่ความสุข (เดิน-วิ่ง)

๓.๒ โครงการ พัฒนาการสร้างสุขภาพของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพภาคประชาชน อำเภอรัตภูมิ จังหวัด ปี 2561

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔.๑ โครงการควบคุมภายใน รพ.สต. (นิเทศ รพ.สต.)

๔.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการโรงพยาบาล

๔.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เครือข่ายอำเภอรัตภูมิ

๔.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอรัตภูมิ  2561

๔.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ รพ.สต.เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอรัตภูมิ  2561