ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (E-bidding) การจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน

ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (E-bidding)

การจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน

 

📥 ราคากลาง บก 06 วันที่ 30 มี.ค.66

📥 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

📥 เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ 16 พ.ค.66