ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
กรุณารอสักครู่...

 ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2567

    รายงานทั้งหมดประมวลผลเมื่อวันที่ 28/02/2567 03:01
คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลคุณภาพ 43 แฟ้ม ภาพรวม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูล ERROR แยกรายแฟ้ม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลคุณภาพ 43 แฟ้ม แยกรายเดือน รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายเดือน รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567
เดือน-ปี จำนวนข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูล ERROR ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง
10-2566 618,910
1,109
99.82%
11-2566 580,544
1,503
99.74%
12-2566 566,569
2,681
99.53%
-0-2567 0
21
%
01-2567 555,082
2,294
99.59%
02-2567 270,429
1,766
99.35%
ข้อมูลคุณภาพ 43 แฟ้มรายสถานบริการ รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายสถานบริการ รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567
HOSPCODE HOSPNAME จำนวนข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูล ERROR ส่งออก Excel ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง
09529 รพ.สต.หนองกวางข้อง 114,946
4
100.00%
09533 รพ.สต.คูหาใต้ 128,342
3
100.00%
09534 รพ.สต.ควนขัน 115,086
5
100.00%
09538 รพ.สต.นาสีทอง 206,219
1
100.00%
09530 รพ.สต.นิคม 143,369
4
100.00%
09535 รพ.สต.ทุ่งมะขาม 160,321
5
100.00%
09531 รพ.สต.คลองยางแดง 221,395
0
100.00%
09536 รพ.สต.โหล๊ะยาว 98,959
10
99.99%
09537 รพ.สต.ควนรู 70,105
12
99.98%
09539 รพ.สต.เขาพระ 198,926
33
99.98%
77487 คลินิกชุมชนวัดใหม่ทุ่งคา 41,551
22
99.95%
09532 รพ.สต.ท่ามะปราง 159,504
101
99.94%
11394 รพ.รัตภูมิ 879,046
6,586
99.25%
23430 ศ.ท.กำแพงเพชร 53,765
2,588
95.19%
ข้อมูลคุณภาพ 43 แฟ้ม แยกรายแฟ้ม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายแฟ้ม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567
ชื่อแฟ้ม จำนวนข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูล ERROR ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง
f43_death 372
0
100.00%
f43_disability 15
0
100.00%
f43_newborn 171
0
100.00%
f43_admission 1,578
0
100.00%
f43_charge_ip 58,956
0
100.00%
f43_community_activity 240
0
100.00%
f43_dental 25,484
0
100.00%
f43_fp 1,062
0
100.00%
f43_labfu 134,626
0
100.00%
f43_newborncare 470
0
100.00%
f43_person 70,410
3
100.00%
f43_prenatal 283
0
100.00%
f43_specialpp 364,174
0
100.00%
f43_village 21
0
100.00%
f43_address 23,843
0
100.00%
f43_card 55,982
0
100.00%
f43_chronicfu 32,973
0
100.00%
f43_diagnosis_ip 6,096
2
99.97%
f43_community_service 39,926
11
99.97%
f43_nutrition 18,336
7
99.96%
f43_home 5,707
3
99.95%
f43_anc 1,430
1
99.93%
f43_women 656
1
99.85%
f43_postnatal 596
1
99.83%
f43_procedure_op 196,216
382
99.81%
f43_diagnosis_op 547,382
1,804
99.67%
f43_charge_op 468,753
1,832
99.61%
f43_epi 10,453
42
99.60%
f43_appointment 17,118
75
99.56%
f43_service 214,051
1,368
99.36%
f43_labor 308
2
99.35%
f43_drug_op 204,027
1,331
99.35%
f43_drug_ip 20,979
197
99.06%
f43_drugallergy 194
2
98.97%
f43_rehabilitation 9,454
154
98.37%
f43_chronic 10,401
171
98.36%
f43_procedure_ip 7,382
195
97.36%
f43_provider 435
13
97.01%
f43_ncdscreen 37,688
1,466
96.11%
f43_accident 884
69
92.19%
f43_surveillance 2,402
242
89.93%
f43_functional 0
0
0.00%
f43_icf 0
0
0.00%
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายแฟ้มสะสม 8 แฟ้ม ทั้งหมดไม่แยกปีงบ รัตภูมิ
ชื่อแฟ้ม จำนวนข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูล ERROR ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง
f43_address 274,302
11
100.00%
f43_person 332,621
127
99.96%
f43_card 411,375
169
99.96%
f43_home 23,427
12
99.95%
f43_death 7,862
76
99.03%
f43_village 82
1
98.78%
f43_provider 948
18
98.10%
f43_chronic 31,251
3,363
89.24%
ใช้เวลาในการประมวลผลหน้านี้ 2.8630 วินาที หน้านี้ถูกเปิดดูทั้งหมด 88564 ครั้ง
คำอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม
  1. ต้องทำการ LOGIN ก่อน จึงสามารถดูรายละเอียดรายบุคคลได้
  2. รายละเอียดรายบุคคลสามารถดูได้ เฉพาะสถานบริการของตนเองเท่านั้น
  3. เกณฑ์คุณภาพข้อมูล 98%
  4. การประมวลผล จะประมวลผลวันละ 1 ครั้ง เวลา 01.00 น.(หรืออาจขึ้นกับการตั้งค่าแต่ละอำเภอ)
  5. หลักเกณฑ์หัวข้อในการตรวจ รายละเอียดคลิก
  6. ประวัติการเข้าใช้งาน รายละเอียดคลิก
  7. คำแนะนำการใช้งาน รายละเอียดคลิก