ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ