ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
กรุณารอสักครู่...

 ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2567

    รายงานทั้งหมดประมวลผลเมื่อวันที่ 04/12/2566 02:54
คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลคุณภาพ 43 แฟ้ม ภาพรวม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูล ERROR แยกรายแฟ้ม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลคุณภาพ 43 แฟ้ม แยกรายเดือน รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายเดือน รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567
เดือน-ปี จำนวนข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูล ERROR ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง
10-2566 557,664
1,309
99.77%
11-2566 417,930
1,236
99.70%
12-2566 16,826
15
99.91%
ข้อมูลคุณภาพ 43 แฟ้มรายสถานบริการ รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายสถานบริการ รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567
HOSPCODE HOSPNAME จำนวนข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูล ERROR ส่งออก Excel ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง
09529 รพ.สต.หนองกวางข้อง 47,242
0
100.00%
09533 รพ.สต.คูหาใต้ 53,652
0
100.00%
09534 รพ.สต.ควนขัน 56,687
0
100.00%
09538 รพ.สต.นาสีทอง 102,867
1
100.00%
09531 รพ.สต.คลองยางแดง 103,996
0
100.00%
09535 รพ.สต.ทุ่งมะขาม 101,081
0
100.00%
09537 รพ.สต.ควนรู 16,005
1
99.99%
09530 รพ.สต.นิคม 37,502
3
99.99%
09539 รพ.สต.เขาพระ 111,400
9
99.99%
09532 รพ.สต.ท่ามะปราง 77,835
7
99.99%
09536 รพ.สต.โหล๊ะยาว 62,545
78
99.88%
77487 คลินิกชุมชนวัดใหม่ทุ่งคา 13,197
72
99.45%
11394 รพ.รัตภูมิ 191,808
1,964
98.98%
23430 ศ.ท.กำแพงเพชร 16,603
425
97.44%
ข้อมูลคุณภาพ 43 แฟ้ม แยกรายแฟ้ม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายแฟ้ม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2567
ชื่อแฟ้ม จำนวนข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูล ERROR ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง
f43_admission 411
0
100.00%
f43_charge_ip 17,667
0
100.00%
f43_community_activity 41
0
100.00%
f43_death 124
0
100.00%
f43_disability 4
0
100.00%
f43_newborn 33
0
100.00%
f43_postnatal 145
0
100.00%
f43_women 420
0
100.00%
f43_card 20,863
0
100.00%
f43_chronicfu 11,185
0
100.00%
f43_community_service 20,893
0
100.00%
f43_dental 11,420
0
100.00%
f43_fp 436
0
100.00%
f43_labfu 35,183
0
100.00%
f43_newborncare 116
0
100.00%
f43_prenatal 74
0
100.00%
f43_specialpp 197,029
0
100.00%
f43_village 20
0
100.00%
f43_address 9,186
1
99.99%
f43_person 30,107
4
99.99%
f43_nutrition 7,379
2
99.97%
f43_home 3,774
1
99.97%
f43_epi 3,779
3
99.92%
f43_diagnosis_ip 1,682
2
99.88%
f43_charge_op 87,538
144
99.84%
f43_diagnosis_op 252,352
655
99.74%
f43_procedure_op 86,277
231
99.73%
f43_appointment 5,510
25
99.55%
f43_drug_op 68,446
398
99.42%
f43_service 80,928
541
99.33%
f43_drug_ip 6,786
56
99.17%
f43_chronic 5,031
49
99.03%
f43_ncdscreen 19,937
209
98.95%
f43_rehabilitation 3,375
46
98.64%
f43_drugallergy 57
1
98.25%
f43_labor 96
2
97.92%
f43_procedure_ip 2,063
54
97.38%
f43_provider 417
13
96.88%
f43_anc 204
10
95.10%
f43_accident 296
18
93.92%
f43_surveillance 1,136
95
91.64%
f43_functional 0
0
0.00%
f43_icf 0
0
0.00%
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายแฟ้มสะสม 8 แฟ้ม ทั้งหมดไม่แยกปีงบ รัตภูมิ
ชื่อแฟ้ม จำนวนข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูล ERROR ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง
f43_address 271,554
15
99.99%
f43_person 330,336
132
99.96%
f43_card 406,137
169
99.96%
f43_home 23,341
11
99.95%
f43_village 82
1
98.78%
f43_death 7,708
106
98.62%
f43_provider 933
18
98.07%
f43_chronic 30,695
3,266
89.36%
ใช้เวลาในการประมวลผลหน้านี้ 1.0766 วินาที หน้านี้ถูกเปิดดูทั้งหมด 84262 ครั้ง
คำอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม
  1. ต้องทำการ LOGIN ก่อน จึงสามารถดูรายละเอียดรายบุคคลได้
  2. รายละเอียดรายบุคคลสามารถดูได้ เฉพาะสถานบริการของตนเองเท่านั้น
  3. เกณฑ์คุณภาพข้อมูล 98%
  4. การประมวลผล จะประมวลผลวันละ 1 ครั้ง เวลา 01.00 น.(หรืออาจขึ้นกับการตั้งค่าแต่ละอำเภอ)
  5. หลักเกณฑ์หัวข้อในการตรวจ รายละเอียดคลิก
  6. ประวัติการเข้าใช้งาน รายละเอียดคลิก
  7. คำแนะนำการใช้งาน รายละเอียดคลิก