ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
กรุณารอสักครู่...

 ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2565

    รายงานทั้งหมดประมวลผลเมื่อวันที่ 27/10/2564 02:23
คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลคุณภาพ 43 แฟ้ม ภาพรวม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูล ERROR แยกรายแฟ้ม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลคุณภาพ 43 แฟ้ม แยกรายเดือน รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2565
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายเดือน รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2565
เดือน-ปี จำนวนข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูล ERROR ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง
10-2564 324,737
19,067
94.13%
ข้อมูลคุณภาพ 43 แฟ้มรายสถานบริการ รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2565
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายสถานบริการ รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2565
HOSPCODE HOSPNAME จำนวนข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูล ERROR ส่งออก Excel ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง
09529 รพ.สต.หนองกวางข้อง 15,009
0
100.00%
09538 รพ.สต.นาสีทอง 6,580
0
100.00%
09535 รพ.สต.ทุ่งมะขาม 21,583
0
100.00%
09536 รพ.สต.โหล๊ะยาว 9,677
0
100.00%
09531 รพ.สต.คลองยางแดง 10,210
2
99.98%
09533 รพ.สต.คูหาใต้ 2,956
2
99.93%
09537 รพ.สต.ควนรู 6,730
6
99.91%
09539 รพ.สต.เขาพระ 7,788
8
99.90%
09534 รพ.สต.ควนขัน 11,612
14
99.88%
09530 รพ.สต.นิคม 5,691
7
99.88%
09532 รพ.สต.ท่ามะปราง 6,008
12
99.80%
77487 คลินิกชุมชนวัดใหม่ทุ่งคา 931
6
99.36%
23430 ศ.ท.กำแพงเพชร 12,185
111
99.09%
11394 รพ.รัตภูมิ 207,777
18,899
90.90%
ข้อมูลคุณภาพ 43 แฟ้ม แยกรายแฟ้ม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2565
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายแฟ้ม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2565
ชื่อแฟ้ม จำนวนข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูล ERROR ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง
f43_death 47
0
100.00%
f43_disability 1
0
100.00%
f43_postnatal 51
0
100.00%
f43_surveillance 15
0
100.00%
f43_women 118
0
100.00%
f43_admission 259
0
100.00%
f43_charge_ip 10,503
0
100.00%
f43_community_activity 6
0
100.00%
f43_community_service 3,121
0
100.00%
f43_dental 1,278
0
100.00%
f43_fp 176
0
100.00%
f43_home 3,595
0
100.00%
f43_labfu 10,127
0
100.00%
f43_newborncare 48
0
100.00%
f43_prenatal 25
0
100.00%
f43_specialpp 15,343
0
100.00%
f43_village 20
0
100.00%
f43_anc 147
0
100.00%
f43_chronicfu 5,394
0
100.00%
f43_address 19,598
4
99.98%
f43_card 8,263
2
99.98%
f43_nutrition 1,756
1
99.94%
f43_epi 1,331
1
99.92%
f43_ncdscreen 2,556
2
99.92%
f43_diagnosis_ip 1,061
1
99.91%
f43_person 27,839
29
99.90%
f43_procedure_op 26,628
94
99.65%
f43_appointment 14,178
63
99.56%
f43_charge_op 38,929
213
99.45%
f43_drug_op 18,209
130
99.29%
f43_provider 335
3
99.10%
f43_procedure_ip 825
9
98.91%
f43_service 41,526
579
98.61%
f43_chronic 1,502
24
98.40%
f43_labor 38
2
94.74%
f43_accident 102
9
91.18%
f43_drug_ip 2,678
242
90.96%
f43_newborn 29
3
89.66%
f43_diagnosis_op 67,041
17,645
73.68%
f43_rehabilitation 30
8
73.33%
f43_drugallergy 9
3
66.67%
f43_functional 0
0
0.00%
f43_icf 0
0
0.00%
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายแฟ้มสะสม 8 แฟ้ม ทั้งหมดไม่แยกปีงบ รัตภูมิ
ชื่อแฟ้ม จำนวนข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูล ERROR ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง
f43_address 238,154
14
99.99%
f43_home 21,618
4
99.98%
f43_person 299,791
126
99.96%
f43_card 348,015
154
99.96%
f43_provider 800
5
99.38%
f43_village 82
1
98.78%
f43_death 6,634
106
98.40%
f43_chronic 26,354
1,727
93.45%
ใช้เวลาในการประมวลผลหน้านี้ 45.5685 วินาที หน้านี้ถูกเปิดดูทั้งหมด 61981 ครั้ง
คำอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม
  1. ต้องทำการ LOGIN ก่อน จึงสามารถดูรายละเอียดรายบุคคลได้
  2. รายละเอียดรายบุคคลสามารถดูได้ เฉพาะสถานบริการของตนเองเท่านั้น
  3. เกณฑ์คุณภาพข้อมูล 98%
  4. การประมวลผล จะประมวลผลวันละ 1 ครั้ง เวลา 01.00 น.(หรืออาจขึ้นกับการตั้งค่าแต่ละอำเภอ)
  5. หลักเกณฑ์หัวข้อในการตรวจ รายละเอียดคลิก
  6. ประวัติการเข้าใช้งาน รายละเอียดคลิก
  7. คำแนะนำการใช้งาน รายละเอียดคลิก